Gwarancja stanowi drugi, obok rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, reżim odpowiedzialności za niewłaściwą jakość rzeczy. Oba reżimy prawne mogą funkcjonować równolegle i niezależnie od siebie, chroniąc interes kupującego, jednakże udzielenie gwarancji w umowie o roboty budowlane nie jest obowiązkowe, a udzielnie gwarancji przez wykonawcę zależy tylko i wyłącznie od stron umowy i możliwe jest do wprowadzenia na podstawie swobody umów.

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują jednakże tylko gwarancję przy sprzedaży, natomiast przy umowie o roboty budowlane ustawodawca odsyła nas do przepisów regulujących umowę o dzieło, a te z kolei do gwarancji przy sprzedaży, zatem przypadku udzielenia gwarancji w umowie o roboty budowlane regulacje dotyczące gwarancji przy sprzedaży będą stosowane analogicznie.

W przypadku gwarancji w umowie o roboty budowlane gwarantem, czyli podmiotem udzielającym gwarancji, jest wykonawca, zaś udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia inwestora w przypadku, gdy dojdzie do stwierdzenia wad robót budowlanych. Z uwagi, iż udzielnie gwarancji jest dobrowolne, to gwarant formułuje jej treść, obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został jednakże pogląd, że strony mogą przyznać kupującemu, czyli inwestorowi, roszczenie gwarancyjne w mniejszym zakresie, niż wynika to z przepisów o gwarancji, umowa gwarancji może np. ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Jeżeli jednak została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Gwarant ma obowiązek sformułować oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim.

Oświadczenie gwarancyjne powinno ponadto zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego/inwestora wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Uchybienie wskazanym wymaganiom nie wpływa jednakże na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień. Natomiast w sytuacji, gdy w gwarancji nie zastrzeżono terminu jej trwania, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Gwarancja może zaś zostać udzielona w treści umowy o roboty budowlane lub w odrębnym dokumencie, tzw. dokumencie gwarancyjnym.

Swoboda w kształtowaniu treści gwarancji nie obejmuje jednakże możliwości modyfikowania regulacji zawartych w niektórych przepisach Kodeksu cywilnego, gwarant nie może zatem udzieloną gwarancją wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, a ponadto, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis ten stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Uprawnienia z gwarancji mogą być ponadto przeniesione w przypadku odsprzedaży rzeczy. Gwarancja, która w takim przypadku przechodzi na następcę prawnego, nie jest jednak nową gwarancją, lecz jest ona tą samą gwarancją, która została udzielona pierwotnemu beneficjentowi i stosuje się do niej te same warunki, włącznie z terminami.

 

Gwarancja w umowie o roboty budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *