Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą niestety w każdej chwili może spotkać się z nierzetelnym kontrahentem, który za wykonane na jego rzecz usługi po prostu nie zapłaci lub przynajmniej będzie z płatnością bardzo zwlekać. W przypadku firm budowlanych problem ten jest szczególnie dotkliwy, gdyż nie rzadko nawet jedno niezapłacone zlecenie może spowodować brak płynności finansowej firmy i wywołać trudności z utrzymaniem się na rynku, dlatego w każdym przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane warto skorzystać z gwarancji zapłaty, o której stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, gwarancji zapłaty za roboty budowlane inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Roszczenie o udzielenie gwarancji zapłaty umożliwia zatem wykonawcy żądanie od inwestora zabezpieczenia wykonania przez niego zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych i może ono powstać najwcześniej z chwilą zawarcia umowy o roboty budowlane.

Celem gwarancji zapłaty jest zabezpieczenie terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, a to z kolei uzasadnia wniosek, że roszczenie o udzielenie gwarancji zapłaty powinno przysługiwać wykonawcy jeszcze przed terminem wymagalności roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia, aby w pełni możliwe było osiągnięcie celu przyświecającego gwarancji zapłaty.

Przepisy stanowią ponadto, że gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora, jest więc to zamknięta lista zabezpieczeń wypełniających warunki gwarancji zapłaty, zaś wybór jednego z czterech świadczeń, którego spełnienie prowadzi do wykonania zobowiązania przemiennego polegającego na zapewnieniu udzielenia gwarancji zapłaty, należy do dłużnika, czyli inwestora.

Wyboru jednego z zabezpieczeń, które ma być spełnione w wykonaniu zobowiązania do udzielenia gwarancji zapłaty, uprawniony dokonuje przez złożenie oświadczenia drugiej stronie, natomiast obydwie strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności. Istotne również jest, że nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty, zaś odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.

W dalszych przepisach regulujących gwarancję zapłaty czytamy z kolei, że wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może dodatkowo w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora, a więc za wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykonawca również może żądać udzielenia gwarancji.

W doktrynie podkreśla się jednakże, że roszczenie o udzielenie gwarancji zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych lub innych robót koniecznych do wykonania umowy może powstać dopiero wtedy, gdy obowiązek wykonania tych robót zostanie wprowadzony do treści zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane.

Najczęściej będzie więc to mieć miejsce już po rozpoczęciu wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane. Jeśli jednakże oprócz wynagrodzenia za roboty budowlane umowa zawierała zastrzeżenie na rzecz wykonawcy inne jeszcze świadczenia, nie może on w trybie omawianych przepisów dochodzić gwarancji zapłaty.

Warto również zwrócić uwagę, iż nieudzielenie gwarancji niesie ze sobą bardzo doniosłe skutki, jeżeli bowiem wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia.

W takim przypadku brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. Inwestor nie może ponadto odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora.

Jednakże w wypadku takim inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Ponadto, przepisy dotyczące gwarancji zapłaty stosuje się również do umów zawartych między wykonawcą (generalnym wykonawcą), a dalszymi wykonawcami (podwykonawcami).

Roszczenie o udzielenie gwarancji wygasa najpóźniej wraz z wygaśnięciem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Najczęściej ma to miejsce wskutek wykonania zobowiązania przez inwestora co najmniej w zakresie obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *