Umowę o roboty budowlane zawiera inwestor z wykonawcą, nie oznacza to jednakże, że wykonawca ma obowiązek osobistego świadczenia zleconych prac, nic nie stoi bowiem na przeszkodzie by wykonawca powierzone mu prace zlecił podwykonawcom. W takiej sytuacja wykonawca zawiera umowę z podwykonawcą, inwestor nie jest stroną takiej umowy, jednakże roszczenie o zapłatę wynagrodzenia podwykonawca może kierować również do inwestora, jeżeli tylko ziszczone zostaną warunki przewidziane ustawą.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Zgłoszenie nie jest jednak wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Wskazana regulacja zmieniona została ustawą, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., uprzednio przepis wymagał zgody inwestora na zawarcie umowy podwykonawczej, treścią zgody było więc samo zawarcie umowy przez wykonawcę i podwykonawcę, z tym że nie decydowała ona o ważność samej czynności prawnej, ale o powstaniu odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Obecnie również wymagana jest zgoda inwestora jednakże nie dotyczy ona solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy, ale wykonania robót przez podwykonawcę, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi. Zmianie uległa zatem konstrukcja zgody, gdyż odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest ustawowym skutkiem jego zgody na wykonanie określonych prac przez podwykonawcę i pozostaje poza treścią oświadczenia inwestora. Skuteczność zgody inwestora zależy od zgłoszenia mu szczegółowego przedmiotu robót, które będzie wykonywał podwykonawca, i to zgłoszenia jeszcze przed przystąpieniem do ich wykonywania.

Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą, a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy.

W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. Z powyższego wysuwa się zatem wniosek, że roboty wykonywane przez podwykonawcę muszą mieścić się w zakresie robót, które są przedmiotem świadczenia w umowie inwestora z wykonawcą.

Odpowiedzialność solidarna dotyczy natomiast tylko tego, kto jest podwykonawcą tego wykonawcy, który w umowie z inwestorem określił wynagrodzenie należne za roboty budowlane objęte zgłoszeniem zawierającym szczegółowy przedmiot robót wykonywany przez podwykonawcę.

Co istotne, odpowiedzialność inwestora nie obejmuje tych robót, nawet zgłoszonych przez wykonawcę lub podwykonawcę, które zostały wykonane przed dokonanym zgłoszeniem, oraz nie obejmuje innych składników poza wynagrodzeniem, np. roszczeń z tytułu kar umownych. Obowiązujące regulacje dają zatem podwykonawcy dużą swobodę w wyborze dłużnika, od którego będzie mógł żądać zapłaty wynagrodzenia, w doktrynie zwraca się uwagę, iż ta swoboda jest zbyt daleko idąca.

Inwestor może uwolnić się od solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawcy, jeżeli zgłosi sprzeciw. Warunkiem skuteczności sprzeciwu jest zgłoszenie go w terminie zawitym 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia robót, które miałby wykonać podwykonawca. Zarówno sprzeciw, jak i zgłoszenie inwestorowi robót budowlanych powierzonych podwykonawcy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy mają ponadto charakter bezwzględnie obowiązujący, zatem wszelkie postanowienia umowne sprzeczne z treścią omówionych przepisów są z mocy prawa nieważne i nie ma możliwości, aby inwestor ponosił odpowiedzialność na innych zasadach.

Kiedy podwykonawca może żądać zapłaty od inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *