W umowie o roboty budowlane strony zwykle określają w jakich przypadkach i na jakich zasadach możliwe będzie odstąpienie przez każdą ze stron od zawartej umowy, pamiętać jednakże również należy, że prawo do odstąpienia od umowy regulują również przepisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku umów o roboty budowlane do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, warto zatem zapoznać się z tymi regulacjami.

Zgodnie zatem z regulacjami dotyczącymi umowy o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający, czyli w przypadku umowy o roboty budowlane inwestor, może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Przesłanką zastosowania wskazanego przepisu, która uzasadniać będzie odstąpienie od umowy przez inwestora jest okoliczność, że przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne jego ukończenie w umówionym terminie, ale jednocześnie nie oświadcza, że nie spełni świadczenia w ogóle.

Odstąpienie od umowy na podstawie omawianego uregulowania nie wymaga zatem, aby owo zaniechanie wykonania w ustalonym terminie czynności przyjmującego zamówienie było kwalifikowane w kategoriach zwłoki, a ponadto zamawiający nie jest w tym przypadku zmuszony do wyznaczenia drugiej stronie odpowiedniego terminu do wykonania koniecznych czynności, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym terminie będzie mógł od umowy odstąpić. Odstąpienie od umowy jest możliwe w przypadku ustalenia, że przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, i to tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je wykończyć w czasie właściwym, przy czym, to obowiązkiem zamawiającego, czyli inwestora, jest wykazać owe okoliczności.

Kolejne uprawnienia dla inwestora przewidziane zostały w przypadku wadliwego wykonania prac. Jeżeli bowiem przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Podkreślić należy, iż zamawiający nie jest zasadniczo uprawniony do wydawania przyjmującemu zamówienie (wykonawcy) poleceń i wiążących wskazówek, a zatem nie może decydować o przebiegu czynności zmierzających do wykonania umowy.

Powyższe wynika z faktu, że to wykonawca posiada stosowną wiedzę i kwalifikację, by prawidłowo wykonać powierzone mu prace, inwestor ma jednak prawo do wglądu w proces wykonywania dzieła, po to by mógł on należycie zabezpieczyć swoje interesy, także by eliminując ewentualne nieprawidłowości, uniknąć w przyszłości potrzeby sięgania po środki ochronne, zwłaszcza w ramach rękojmi za wady czy też odpowiedzialności odszkodowawczej.

Ponadto, jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Strony w umowie mogą ponadto zastrzec, że każdej ze stron przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Istotne jest, że postanowienie umowne, przyznające stronie (względnie stronom) uprawnienie do odstąpienia od umowy, musi określać termin, w przeciągu którego uprawnienie takie można wykonać.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli, jego skuteczność zależy od dojścia do adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Forma odstąpienia od umowy zależy do tego, w jakiej zawarto umowę. Jeśli była to zwykła forma pisemna albo wyjątkowo inna forma szczególna, odstąpienie powinno być dokonane w zwykłej formie pisemnej.

W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Ponadto, jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *