Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Wedle omawianego przepisu wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, nie zaś do wykonania określonych robót budowlanych, to na wykonawcy ciąży zatem obowiązek, aby wykonany obiekt nie zawierał wad, a jeśli podczas realizacji umowy pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które skutkować będą nieprawidłowościami w wykonywanym obiekcie to również wykonawca ma obowiązek minimalizować ewentualne szkody. Wykonawcę obciąża więc szereg obowiązków, zaś ich niedochowanie rodzić może poważne konsekwencje.

Ujawnienie nieprawidłowości robót budowlanych podczas procesu budowlanego może skutkować odstąpieniem od umowy przez inwestora, zastosowanie tutaj znajdą odpowiednie przepisy regulujące umowę o dzieło. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu cywilnego, jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Wskazane uprawnienie powstaje tylko w przypadku, gdy inwestor jest w stanie wykazać owe nieprawidłowości w kontekście postanowień zawartej umowy oraz ogólnie obowiązujących zasad.

Wskazana uprawnienie nie będzie więc przysługiwać inwestorowi, gdy o nieprawidłowości wykonywanych robót stanowi tylko jego przeświadczenie o wadliwym sposobie wykonywania prac. W pierwszej kolejności inwestor powinien jednak wezwać wykonawcę, aby zmienił sposób wykonania umowy, na prawidłowy, i w tym celu wyznaczyć mu odpowiedni termin.

O tym, czy wyznaczony termin jest odpowiedni, przesądzają z kolei okoliczności danej umowy, stan zaawansowania prac, użytych materiałów, niebezpieczeństwa związanego z kontynuowaniem wadliwego wykonywania umowy. Czym większe niebezpieczeństwo powstania nieodwracalnych skutków nieprzestrzegania przez przyjmującego zasad należytego działania, tym termin ten, jak można sądzić, może być krótszy.

Po bezskutecznym upływie terminu inwestor może zdecydować czy od umowy odstąpić czy też powierzyć poprawianie lub dalsze wykonywanie prac innej osobie, lecz na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy, inwestor może więc wybrać jedno z dwóch alternatywnych rozwiązań. Jeżeli zamawiający skutecznie odstąpi od umowy, to doprowadzi to do powstania sytuacji, w której strony zwolnione są z obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych, natomiast to, co już zostało świadczone, podlega zwrotowi. Obowiązek zwrotu najczęściej będzie obciążał wykonawcę w zakresie zwrotu otrzymanego już wcześniej wynagrodzenia pieniężnego lub też jego części.

Jeśli natomiast wady robót budowlanych ujawnią się już po zakończeniu umowy, wówczas wykonawca będzie odpowiadać z tytułu rękojmi oraz gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi powstanie, gdy budynek nie będzie mieć właściwości, które mieć powinien ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie będzie mieć właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił inwestora; nie będzie nadawać się do celu, o którym inwestor poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia oraz gdy został wydany w stanie niezupełnym.

Inwestor może w takim przypadku złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez wykonawcę albo wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Natomiast roszczenie z tytułu gwarancji może w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług, przy czym strony w umowie mogą uprawnienia z gwarancji ograniczyć lub rozszerzyć.

Nieprawidłowości robót budowlanych – obowiązki wykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *