Pierwsze regulacje dotyczące zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego już w 2003 r., jednakże stosunkowo niedawno, bo od czerwca 2017 r., uległy one zasadniczej zmianie i choć nadal wymagana jest zgoda inwestora na zawarcie umowy podwykonawczej, by ponosił on odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, to jednak zmianie uległa konstrukcja owej zgody, jej treść oraz przesłanki jej skuteczności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Na gruncie nowych regulacji ze zgodą inwestora mamy więc do czynienia również wówczas, gdy po przedstawieniu inwestorowi zakresu robót, które mają zostać wykonane przez podwykonawcę, inwestor nie zgłosi sprzeciwu wobec ich wykonania przez podwykonawcę, czyli wówczas zachodzi tzw. zgoda domniemana. Inwestor nie musi godzić się na ponoszenie dodatkowej, solidarnej z wykonawcą odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawcy, uchylenie się od tej odpowiedzialności wymaga jednakże zgłoszenia przez niego pisemnego sprzeciwu, który nie może nastąpić później niż w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia robót, które miałby wykonać podwykonawca.

Pamiętać należy, że zgłoszenie robót zleconych podwykonawcy oraz sprzeciw inwestora muszą zostać złożone w formie pisemnej, przepisy przewidują bowiem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto, zgłoszenie robót, których wykonania podjąć ma się podwykonawca, nie jest jednakże wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

W dalszej części przepisy stanowią, iż inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą, a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy.

W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. Zgodnie zatem z powyższym, odpowiedzialność solidarna inwestora dotyczy tylko tego, kto jest podwykonawcą tego wykonawcy, który w umowie z inwestorem określił wynagrodzenie należne za roboty budowlane objęte zgłoszeniem zawierającym szczegółowy przedmiot robót wykonywany przez podwykonawcę.

Dla powstania odpowiedzialności inwestora koniecznie jest więc zachowanie relacji występującej między podmiotami wykonującymi roboty budowlane. Odpowiedzialność inwestora nie obejmuje natomiast robót, nawet jeżeli zostały zgłoszone przez wykonawcę lub podwykonawcę, lecz które zostały wykonane przed dokonanym zgłoszeniem.

Roboty wykonane przez podwykonawcę po zgłoszeniu, a przed uzyskaniem zgody inwestora mogą natomiast prowadzić do powstania solidarnej odpowiedzialności. Wskazane regulacje stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, natomiast wszelkie postanowienia sprzeczne z ich treścią są nieważne.

W doktrynie zwraca się jednakże uwagę, że podobnie jak na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, wadą wprowadzonej regulacji jest to, że solidarna odpowiedzialność inwestora daje podwykonawcy zbyt dużą swobodę w wyborze dłużnika, od którego będzie żądał zapłaty wynagrodzenia, a nie jest odpowiedzialnością subsydiarną.

Może być ona ponadto źródłem komplikacji w szczególności dlatego, że zasadniczo wobec podwykonawców inwestor nie dysponuje innymi zarzutami niż osobiste. Kwestią zaś rodzącą w praktyce ogromne problemy i wątpliwości jest sposób rozliczeń między tym dłużnikiem solidarnym, który zaspokoił podwykonawcę, a pozostałymi dłużnikami, gdyż może być ich więcej niż dwóch.

Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *