Od 1 czerwca 2017 r. umowa zawierana z podwykonawcą na wykonanie robót budowlanych nie musi już przybierać formy pisemnej by była ważnie zawarta. Przypomnijmy, w poprzednim stanie prawnym umowa o roboty budowlane z podwykonawcą powinna być sporządzona w formie pisemnej, gdyż w przeciwnym razie obwarowana była rygorem nieważności, jeśli więc umowa ta została ustnie zawarta to była ona nieważna i w takiej sytuacji, w przypadku wadliwie wykonanej czynności przez podwykonawcę, wykonawca miał bardzo utrudnione i ograniczone możliwości by dochodzić naprawienia wyrządzonej mu w ten sposób szkody.

Wspomnianą nowelizacją sytuacja ta się zmieniła, a więc teraz w przypadku wykonania przez podwykonawcę robót w sposób wadliwy, niezależnie od tego w jakiej formie umowa została zawarta, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy umowy o dzieło.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego, umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem, zapis ten ma zastosowanie zarówno do umów o generalne wykonawstwo, jak i do umów o wykonawstwo częściowe oraz umów o podwykonawstwo robót budowlanych, jednakże tylko tych zawartych w dniu 1 czerwca 2017 r. bądź później, czyli od momentu, gdy w życie weszły przepisy wspomnianej nowelizacji.

Sformułowanie, iż umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem oznacza, iż przepis ten nie przewiduje rygoru nieważności wiążącego się z brakiem stwierdzenia na piśmie umowy o roboty budowlane, a zatem stwierdzenie na piśmie umowy o podwykonawstwo nie jest warunkiem jej skuteczności, lecz ma jedynie wpływ na możliwość udowodnienia faktu jej zawarcia i treści za pomocą dowodu z zeznań świadków oraz przesłuchania stron.

Jeśli jednakże umowa o podwykonawstwo została zawarta przed dniem 1 czerwca 2017 r. wówczas dla jej ważności konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Zliberalizowanie przepisów dotyczących formy umowy zawieranej z podwykonawcą spowodowało zatem, że nawet umowa zawarta ustnie będzie ważna, a w przypadku wykonywania przez podwykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, zatem podwykonawca będzie odpowiadać względem wykonawcy na tej samej zasadzie co wykonawca względem inwestora za wykonane prace.

Zgodnie zatem z regulacjami dotyczącymi umowy o dzieło, odnosząc je do robót budowlanych, jeżeli podwykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, wykonawca może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Niewyznaczenie terminu, jak również wyznaczenie terminu nieodpowiedniego powoduje, że wezwanie będzie bezskuteczne i nie wywoła skutku w postaci powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy ani możliwości powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania obiektu innej osobie.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wykonawca może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie obiektu innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo podwykonawcy. Jeżeli zaś wykonawca sam dostarczył materiały, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania obiektu innej osobie żądać ich zwrotu i oddania rozpoczętego obiektu.

Odpowiednie stosowanie przepisów regulujących umowę o dzieło do umowy o roboty budowlane wymaga uwzględnienia, że podstawę do stwierdzenia wadliwości wykonywania robót budowlanych mogą stanowić również projekt lub zasady wiedzy technicznej, a roszczenie o zwrot materiałów obejmuje również prawo do żądania zwrotu materiałów, maszyn oraz urządzeń dostarczonych przez wykonawcę.

Wybór między odstąpieniem od umowy o roboty budowlane, a powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonywania obiektu innej osobie należy do wykonawcy. W doktrynie został wyrażony pogląd, że powierzenie poprawienia lub dalszego wykonywania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie oznacza, że przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innej osoby jak za własne zachowanie.

W świetle tego stanowiska możliwe wydaje się ustalenie odpowiedzialności wykonawcy za działania lub zaniechania innej osoby, której wykonawca powierzył poprawienie lub dalsze wykonywanie obiektu. W związku z tym, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przepisy regulujące umowę o dzieło nie mają zastosowania po odebraniu dzieła, przepisy te nie mogą być podstawą do odstąpienia od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę po odebraniu obiektu.

Wadliwe wykonanie robót przez podwykonawcę na podstawie ustnie zawartej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *