Trudna sytuacja na rynku, ale również i niespodziewane sytuacje życiowe powodują, że spora część firm budowlanych kończy swą działalność znacznie wcześniej niż można się było tego spodziewać.

Zamknięcie firmy w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej  nie jest skomplikowaną sprawą, gdyż wymaga jedynie odpowiedniego zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pamiętać jednakże należy, że zaprzestanie prowadzenia działalności nie powoduje, że wykonawca przestaje ponosić odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi.

Gwarancja jest instytucją uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego na podstawie której gwarant, czyli w tym wypadku wykonawca robót budowlanych, zobowiązuje się do usunięcia usterek lub naprawienia szkody powstałej na skutek niewłaściwego wykonania prac względem kupującego, czyli np. inwestora.

Co istotne, udzielenie gwarancji przez wykonawcę nie jest obowiązkowe, co oznacza, że tylko od woli stron umowy zależy czy odpowiedzialność wykonawcy za powierzone prace zostanie rozszerzona i objęta gwarancją oraz na jakich zasadach nastąpi udzielenie gwarancji, dopiero bowiem brak stosownych regulacji w dokumencie gwarancyjnym pozwala w odpowiednim zakresie stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

Problem z udzieloną gwarancją pojawia się natomiast wówczas, gdy wykonawca, który jej udzielił zamknie swoją firmę w okresie jej obowiązywania i gdy po zaprzestaniu prowadzenia działalności inwestor wystąpi z roszczeniem z tytułu gwarancji, bo czy takie roszczenie jest w ogóle zasadne jeżeli wykonawca nie świadczy już usług budowlanych i nie posiada odpowiedniego sprzętu, ani środków, żeby roszczenia te zaspokoić?

Dla wykonawców może nie jest to dobra informacja, lecz zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie ma żadnego wpływu na ważność i roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji, a więc fakt, że wykonawca zdecydował się zamknąć firmę nie uwalnia go od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

Powyższe wynika z faktu, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie posiada dwóch odrębnych majątków, tj. majątku osobistego i majątku firmy, zaś wszelka odpowiedzialność za prowadzoną firmę spoczywa na osobie, którą ją prowadzi bądź prowadziła.

Na ważność udzielonej gwarancji oraz realizacji uprawnień z niej płynących nie ma zatem wpływu czy gwarant, czyli osoba, która gwarancji udzieliła, prowadzi nadal działalność gospodarczą czy też firmę zamknęła, gdyż to konkretna osoba jest zobowiązana z tytułu gwarancji.

Podobnie sytuacja będzie wyglądać, gdy wykonawca robót budowlanych nagle się przebranżowi i w miejsce dotychczasowej firmy budowlanej zacznie prowadzić zupełnie inną działalność, w żaden sposób nie związaną z branżą budowlaną, gdyż wówczas jego odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji również nie ulegnie zmianie.

Nieco inaczej natomiast sytuacja będzie wyglądać, gdy firma wykonująca roboty budowlane nie zostanie zamknięta, lecz zostanie ogłoszona jej upadłość.

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt: CKN 1488/00: „Odpowiedzialność producenta, który udzielił gwarancji, nie wygasa na skutek ogłoszenia jego upadłości. Artykuł 91 ust. 2 Prawa upadłościowego przewiduje jedynie zamianę zobowiązań niepieniężnych upadłego na zobowiązania pieniężne, a nie wyłączenie jego odpowiedzialności. W tej sytuacji zobowiązania producenta, który udzielił gwarancji, przekształcają się w zobowiązania pieniężne, a nie zostają zniweczone z chwilą ogłoszenia upadłości”, zatem nawet w przypadku ogłoszenia upadłości inwestor będzie chroniony udzieloną gwarancją, lecz jego roszczenie nie będzie już obejmowało np. wymiany rzeczy bądź jej naprawę, lecz przekształci się w roszczenie pieniężne, czyli inwestor będzie mógł wystąpić o zapłatę kwoty w wysokości odpowiadającej kosztom usunięcia wad czy naprawy.

Jeszcze inaczej, i zdecydowanie najmniej korzystnie, kształtuje się sytuacja inwestora, gdy wykonawca prowadził firmę w formie spółki. W takim bowiem przypadku, gdy spółka zostaje zlikwidowana, w zupełności ustaje jej byt prawny, a jej wszelkie zobowiązania nie przechodzą na inne podmioty, a więc i roszczenia z tytułu gwarancji w takim wypadku ulegają umorzeniu.

Na koniec wskazać ponadto należy, że zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne nie wpływa również na obowiązki wynikające z rękojmi, a więc nawet po zamknięciu firmy wykonawca będzie odpowiadać z tytułu rękojmi.

Uprawnienia z gwarancji po zamknięciu działalności gospodarczej wykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *